logoCreated with Sketch.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej jako „Rozporządzenie RODO”), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie kancelariadenaro.com (zwanej dalej „Witryną internetową”) ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających z Witryny internetowej jest Pani Monika Sochacka, prowadząca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą KANCELARIA Podatkowo-Rachunkowa Denaro pod adresem: Radarowa 9/100, 02-137 Warszawa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 5252511642 (zwany dalej jako „Administrator danych osobowych”), email: kontakt@kancelariadenaro.com, tel. kontaktowy: +48 795995368 – opłata za połączenie wg cen obowiązujących dla taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik.

Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt) - przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie także nr telefonu kontaktowego).

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych: kontaktując się z Administratorem danych osobowych użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, ewentualnie także nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest podejmowanie przez Administratora danych osobowych czynności na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani tez przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Witryna internetowa może zawierać także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Instagram), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Strona internetowego korzysta z wtyczki Google Analytics oraz Google Search Console - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na Witrynie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types
Użytkownik Witryny internetowej w każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics oraz Google Search Console wchodząc na link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki - użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio