logoCreated with Sketch.
Hero image

Ważne terminy podatkowe dla właściciela firmy w cyklu miesięcznym

2021.04.11

Ważne terminy podatkowe dla właściciela firmy w cyklu miesięcznym

Podatek dochodowy

7. lub 20. dzień miesiąca

Płatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do uiszczania zaliczek na jego poczet w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Poniżej wykaz terminów, w jakich należy dokonywać płatności podatku lub zaliczek na podatek dochodowy.

 • do 7. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20. dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • do 20. dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym i tak:

- do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu - rozliczenie miesięczne,

- do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale - rozliczenie kwartalne.

 

Składki ZUS

10. lub 15. dzień miesiąca

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS za siebie (tzw. ZUS przedsiębiorcy). Składki te należy opłacać w następujących terminach:

 • do 10. dnia miesiąca - przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS,
 • do 15. dnia miesiąca - przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS.

 

Podatek VAT

25. dzień miesiąca

Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT, ma obowiązek wpłacać kwotę podatku od sprzedaży w następujących terminach:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu - rozliczenie miesięczne,
 • do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale - rozliczenie kwartalne.

 

Wysyłka JPK

25. dzień miesiąca

Poszczególne pliki JPK należy dostarczać organom podatkowym w ściśle określonym terminie -  bez wezwania, nie później niż do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym.

Przekazanie pozostałych plików JPK nastąpić powinno w związku z wezwaniem organu skarbowego - w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Podatnik w przypadku każdego wezwania ma co najmniej 3 dni na przedstawienie dowodu  w postępowaniu danego rodzaju.

25. dzień miesiąca - dodatkowe zobowiązania VAT

Każdy 25. dzień miesiąca to również termin:

 • opłacenia VAT oraz złożenia deklaracji VAT-8 lub VAT-9M, które dotyczą podatników zwolnionych w przypadku transakcji unijnych,
 • złożenia deklaracji podsumowującej VAT-UE.

 

Ważne terminy podatkowe dla właściciela firmy w cyklu rocznym

 

20 stycznia zmiana formy opodatkowania

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania. Zmiany tej dokonać może tylko raz w roku w terminie do:

 • 20 stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej - jeśli przedsiębiorca chce ją wybrać lub z niej zrezygnować,
 • dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego - jeśli zmiana dotyczy 3 pozostałych form opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji, przed jakimi stoją przedsiębiorcy. O plusach i minusach poszczególnych form pisaliśmy w artykule: Formy opodatkowania działalności gospodarczej

31 stycznia - PIT-11

Firmy zatrudniające pracowników mają obowiązek przekazania do urzędu skarbowego wypełnionych formularzy PIT-11 za dany rok podatkowy do 31 stycznia w roku następnym. Obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna.

31 stycznia - PIT-4R

 • PIT-4R - deklaracja informacji o tym, czy płatnik pobrał i odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Termin złożenia deklaracji - do 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane.

31 stycznia - PIT-8AR

 • PIT-8AR - deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek. Termin złożenia formularza upływa 31 stycznia.

Do końca lutego - PIT-28

 • PIT-28 -  informacja wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów. Obowiązek jego złożenia dotyczy osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Termin złożenia tego zeznania - od 15 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca płaci podatki w formie zaliczek. Po zakończeniu roku, ma obowiązek złożyć zeznanie roczne, na podstawie którego będzie mógł obliczyć należny podatek, ustalić przysługujące mu ulgi, a także wykazać, czy przysługuje mu zwrot części zapłaconego podatku, czy może będzie on musiał podatek ten dopłacić.
 • PIT-11 - przekazania druku PIT-11 pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej,
 • IFT-1/1R - przekazania informacji IFT-1/1R pracownikowi,
 • PIT-8C - przekazania podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych uzyskanych w 2019 r.

30 kwietnia - deklaracje podatkowe

Roczne deklaracje podatkowe:

 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • i PIT-39

 

31 grudnia - spis z natury

Do 31 grudnia należy złożyć spis z natury. Obowiązkiem tym objęci są przedsiębiorcy prowadzący tzw. podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Pozostałe ważne terminy dla właścicieli firm

Raz do roku - możliwość przejścia na podatek dochodowy rozliczany kwartalnie

W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca, po spełnieniu określonych wymogów, może zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny (bądź odwrotnie). Zmiany tej dokonuje w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy. Zmiana możliwa jest tylko raz w roku.

25. dzień drugiego miesiąca kwartału - przejście na podatek VAT rozliczany kwartalnie

Przedsiębiorca będący tzw. VAT-owcem wpłaca podatek VAT do urzędu skarbowego - co miesiąc lub co kwartał.

Czynny podatnik VAT w trakcie prowadzonej działalności może zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny. Zgłoszenie w tym celu powinien złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie.

Rejestracja jako podatnik VAT i powrót do zwolnienia

Przedsiębiorcy prowadzący działalność obligatoryjnie opodatkowaną VAT-em lub przekraczający kwotę obrotu w wysokości 200 tys. zł netto rocznie, zobowiązani są do rejestracji jako podatnik VAT.

Rejestracji jako podatnik VAT należy dokonać:

 • przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT-em - dotyczy firm, które tracą prawo do zwolnienia,
 • przed miesiącem, od którego właściciel firmy chce rozliczać VAT - dotyczy firm, które rezygnują ze zwolnienia.

Powrót do zwolnienia z VAT możliwy jest nie wcześniej niż przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił to prawo bądź z niego zrezygnował.

Przejście na „duży ZUS”

Prawo do „małego ZUS-u”przysługuje przedsiębiorcy przez pełne 24 miesiące od założenia firmy. Wraz z upływem terminu należy dopełnić następujących obowiązków:

do 7 dni od końca prawa do „małego ZUS-u”:

 • złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZWUA - wyrejestrowanie,
 • złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZUA - rejestracja z innym kodem ubezpieczenia,

do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni:

 • złożyć w ZUS-ie formularz ZUS DRA za jeden miesiąc.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio