logoCreated with Sketch.
Hero image

NOWY POLSKI ŁAD - zmiany dla podatników od 2022 roku

2021.12.01

Za sprawą wprowadzonego ''POLSKIEGO NOWEGO ŁADU'' od 2022 roku czeka na podatników wiele ważnych zmian. Poniżej przedstawiamy te o których warto wiedzieć aby móc planować rozliczenie z fiskusem.

SPIS OMAWIANYCH ZMIAN NA 2022 ROK

1. DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ 

2. KWOTA WOLNA OD PODATKU NA POZIOMIE 30 000 ZŁ

3. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA KONSUMENTÓW 

4. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8 000 ZŁ

5. LIKWIDACJA MOŻLIWOÅšCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

6. SKŁADKA ZDROWOTNA PRZY RYCZAŁCIE W 2022 ROKU

7. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATKIEM LINIOWYM W 2022 ROKU

8. SKŁADKA ZDROWOTNA NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022 ROKU

9. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU 10. ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

11. ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH   

12. LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ 

13. OBNIŻKA STAWEK RYCZAŁTU DLA NIEKTÓRYCH BRANŻ 

14. ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM

15.12 000 ZŁ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIĄCEM ŻYCIA, DOPŁATY DLA PIERWSZEGO DZIECKA

16. OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UŻYCIU KOMPUTERA

17. OBOWIĄZEK WYSYŁANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO

18. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW 

19. SZYBSZY ZWROT VAT W TERMINIE 15-DNIOWYM

20. ZMIANA WYSOKOÅšCI RYCZAŁTU ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA

21. WPROWADZENIE GRUP VAT

22. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU

23. BRAK KOSZTÓW Z TYTUŁU AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH, A TAKŻE NAJEM PRYWATNY WYŁĄCZNIE NA RYCZAŁCIE

24. UKRYTA DYWIDENDA - ZMIANY W 2022 ROKU

25. ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI 

26. ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY

27. ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

28. ULGA W B+R I IP/IT BOX

29. ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO

30. ULGA NA ROBOTYZACJĘ

1. DRUGI PRÓG PODATKOWY POWYŻEJ 120 000 ZŁ 

 Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący podatek wg. skali podatkowej, opłacali do tej pory podatek dochodowy w wysokości 17% od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku. Po zmianie w Nowym Ładzie, ww. podatnicy zapłacą 32% podatku dopiero od dochodu powyżej 120.000 zł.

2. KWOTA WOLNA OD PODATKU DO 30 000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników opłacajacych podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym i według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu. Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy - będzie to kwota powyżej 30.000 zł.

Podsumujmy progi podatkowe w 2022 roku po zmianach w Nowym Ładzie:

1. Zerowy próg podatkowy (podatku nie płacimy) - do 30.000 zł

2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku - minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 = 5100 zł) - do 120.000 zł

3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki)- powyżej 120.000 zł

4. Trzeci próg podatkowy (płacimy dodatkowo 4% podatku) - powżej 1.000.000 zł

Kto zyska : szczególnie Ci, którzy niezapłacą podatku w ogóle, tj. emeryci, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, pracownicy, osiągający dochód miesięczny na poziomie około 2.500 zł‚

3. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH DLA KONSUMENTÓW

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Konsumenci dokonując płatności za swoje zakupy u przedsiębiorcy w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówka powyżej kwot y 20.000 zł (tzw. transakcja B2C).

4. ZMIANA LIMITU OBROTU GOTÓWKOWEGO DO 8000 ZŁ

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatnosci z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się do wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył‚ transakcji, bez względu na to, na ile płatnosci sobie taką transakcję podzielimy. W 2022 roku ten limit spadnie do 8.000 zł.

Jakie konsekwencje? art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych mówi, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego. Warto dodać też, że Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej.

5. LIKWIDACJA MOŻLIWOÅšCI ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 Według zapisów ustawy składkę zdrwotną będziemy ustalać w oparciu o dochód tak samo, jak do podatku dochodowego - czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania przychodów, a także składek na ub. społeczne jeżeli te do kosztów uzyskania nie były zaliczone. Będzie też roczna korekta. Składka zdrowotna będzie miała swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który nie osiągnął przychodu w danym miesiącu czy roku a także jeśli jego składka zdrowotna od dochodu wyniesie mniej niż 270 zł. Ustawa zakłada minimalną składkę zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Podsumowując składka na ubezpieczenie zdrowotne skorelowana jest z dochodem. Jeżeli nie uzyskujemy dochodu lub jest on mały to minimalna składka i tak jest do zapłaty w wysokości 270 zł. Składki tej nie możemy odliczyć od dochodu w PIT rocznym jak było to do tej pory. !!! UWAGA

Składka na ub. zdrowotne za grudzień 2021 aby była odliczona od podatku w PIT za 2021 musi być zapłacona do końca grudnia 2021 r.

6. SKŁADKA ZDROWOTNA PRZY RYCZAŁCIE W 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

 Jaki podatek zdrowotny w 2022 roku zapłacą podatnicy, którzy wybrali podatek od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczania się z fiskusem?

Mamy tutaj 3 progi:

* Przychody do 60.000 zł‚ rocznie - 9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 316 zł)

* Przychody do 300.000 zł‚ rocznie - 9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 526,67 zł)

* Powyżej 300.000 zł‚ rocznie - 9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (na dziś około 948 zł)

Przeciętne wynagrodzenie, którego będziemy używać do wyliczenia składki, to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego. Co istotne, składka nie będzie zależna w żaden sposób od wysokości stawki ryczałtowej, którą opłaca podatnik. Przychód do wskazanych limitów będziemy mogli pomniejszać o zapłacone składki społeczne. Co ciekawe podatnik, który w całym ubiegłym roku prowadził‚ działalność opodatkowaną ryczałtem, może do celów ustalenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej przyjąć przychody z roku ubiegłego - również pomniejszone o zapłacone składki społeczne, ale rozliczenie w tej formie musi stosować przez cały rok. Będzie też roczna korekta w zakresie dopłaty/nadpłaty jeżeli suma należnych wpłat za rok będzie mniejsza/większa od wpłaconych za poszczególne miesiące składek.

!!! UWAGA

Składka w ciągu roku może być zapłacona od niższego progu dochodu, jednak gdy przekroczymy próg trzeba ją będzie wyrównać do należnej, liczonej od aktualnego poziomu dochodu za każdy miesiąc.

7. SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ PODATKIEM LINIOWYM W 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Podatnicy opłacający podatek w sposób liniowy w 2022 roku, zapłacą podatku łącznie 23,9% (19%+4,9%) , bowiem składka zdrowotna dla nich wyniesie 4,9% od dochodu (ale nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270 zł.)

8. SKŁADKA ZDROWOTNA NA ZASADACH OGÓLNYCH I ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ W 2022 ROKU

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Mamy zasadniczo 4 progi podatkowe w Polsce dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych czyli skali podatkowej. Ulga dla klasy Å›redniej powoduje, że tych progów w efekcie jednak mamy wiÄ™cej. SkÅ‚adka zdrowotn a w PIT to 9% od dochodu, bez możliwoÅ›ci odliczenia od podatku . Celem ulgi jest przeciwdziaÅ‚anie negatywnym skutkom zmiany jakÄ… jest likwidacja prawa do odliczenia skÅ‚adki zdrowotnej od podatku. Ulga dla klasy Å›redniej przysÅ‚uguje dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów - Umowa o pracÄ™ oraz dziaÅ‚alność gospodarcza (na skali podatkowej). Ulga bÄ™dzie wyliczana na podstawie dwóch ustawowych wzorów w zależnoÅ›ci od dochodu dla dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i przychodu dla pozostaÅ‚ych. Roczny przychód* Wysokość ulgi do 68 411,99 zÅ‚ 0,00 zÅ‚ 68 412 - 102 588 zÅ‚ (przychód * 6,68% - 4566 zÅ‚) / 0,17 102 588 - 133 692 zÅ‚ (przychód * (-7,35%) + 9829 zÅ‚) / 0,17 od 133 692,01 zÅ‚ 0,00 zÅ‚ * W przypadku dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, do wzoru podstawiamy przychód pomniejszony o koszty prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci Tak wyliczonÄ… kwotÄ™ ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek Ulga dla klasy Å›redniej powoduje, że opodatkowanie wg. skali podatkowej dla dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i na podstawie umów o pracÄ™ jest na porównywalnym poziomie co w roku 2021. 9. SKÅ�ADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZÅ�ONKÓW ZARZÄ„DU Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. CzÅ‚onkowie zarzÄ…du, którzy na mocy aktu powoÅ‚ania za peÅ‚nionÄ… funkcjÄ™ otrzymujÄ… wynagrodzenie - bÄ™dÄ… pÅ‚acić od tego wynagrodzenia 9% skÅ‚adki zdrowotnej od 2022 roku. UdziaÅ‚owcy z tyt. posiadanych udziałów nie pÅ‚acÄ… skÅ‚adek ZUS . 10. ZMIANA TERMINU PÅ�ATNOÅšCI SKÅ�ADEK ZUS Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Planuje siÄ™ zmianÄ™ terminu pÅ‚atnoÅ›ci skÅ‚adek (spoÅ‚ecznych, zdrowotnych, FP, FGÅšP) i ujednolicenie terminu pÅ‚atnoÅ›ci z podatkami w przypadku osób fizycznych. Termin pÅ‚atnoÅ›ci skÅ‚adek dla osób prawnych pozostaje bez zmian: Osoby fizyczne - do 20. dnia miesiÄ…ca nastÄ™pnego Osoby prawne - do 15. dnia miesiÄ…ca nastÄ™pnego 11 .ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZMIANACH W 2022 r. Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Zmianie ma ulec sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Obecnie gdy koÅ„czy siÄ™ leasing, samochód może być wykupiony przez osobÄ™ fizycznÄ… a nastÄ™pnie przeniesiony na cele prywatne i po upÅ‚ywie 6 miesiÄ™cy sprzedany bez PIT. Po zmianach termin sprzedaży bez PIT wydÅ‚uży siÄ™ do 6 lat. Pomimo wykupu prywatnego i nie wprowadzenie samochodu jako Å›rodek trwaÅ‚y dziaÅ‚alnoÅ›ci, przychód ze sprzedaży bÄ™dzie rozpatrywany jako przychód z dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i mamy obowiÄ…zek wykazać ten przychód oraz odprowadzić VAT od wartoÅ›ci rynkowej . 12. LIKWIDACJA/OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ OD 2022 ROKU Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Planowane jest stopniowe wygaszanie możliwoÅ›ci rozliczania siÄ™ na podstawie Karty Podatkowej. Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku bÄ™dÄ… mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzieÅ„ 31.12.2021 rozliczali siÄ™ w formie Karty Podatkowej. Podatnicy którzy zaprzestanÄ… rozliczania siÄ™ w formie Karty Podatkowej w przyszÅ‚oÅ›ci, nie bÄ™dÄ… mogli już do niej wrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie bÄ™dÄ… mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach. 13. OBNIÅ»KA STAWEK RYCZAÅ�TU DLA NIEKTÓRYCH BRANÅ» W 2022 r. Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Obecnie znacznie poszerzono listÄ™ branż w których można skorzystać z rozliczenia wg ryczaÅ‚tu a limit dla ryczaÅ‚tu ewidencjonowanego wynosi 9 030 600 zÅ‚. W 2022 roku z 17% na 14% zostanÄ… obniżone stawki ryczaÅ‚tu dla podatników Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi: - w zakresie opieki zdrowotnej - architektoniczne i inżynierskie; badaÅ„ i analiz technicznych - w zakresie specjalistycznego projektowania BÄ™dzie też miaÅ‚a zastosowanie 12% stawka m. in. do przychodów ze Å›wiadczenia usÅ‚ug IT. 14. ZMIANY W CIT ESTOŃSKIM Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Likwidacja niektórych ograniczenia po wejÅ›ciu w ECIT: • Brak limitu przychodów • Brak wymogu inwestowania • Oprócz spółek z o.o. ECIT mogÄ… pÅ‚acić spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, osób fizycznych Podatek wyniesie 10% dla maÅ‚ych podatników oraz 20% dla pozostaÅ‚ych. Pomniejszenie podatku od dywidendy wyniesie 90% dla maÅ‚ych podatników i 70% dla pozostaÅ‚ych. Wciąż pozostajÄ… zapisy dotyczÄ…ce podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiÄ…zanych z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… i nieujawnionych operacji gospodarczych. 15. 12 000 ZÅ� NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO MIĘDZY 12 A 36 MIESIÄ„CEM Å»YCIA Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Dodatkowe wsparcie dla rodzin z dziećm i , inwestycja w kapitaÅ‚ ludzki, uÅ‚atwienie rodzicom godzenia życia rodzinnego z pracÄ… – to najważniejsze zaÅ‚ożenia Rodzinnego KapitaÅ‚u OpiekuÅ„czego. To 12 tys. zÅ‚ na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukoÅ„czenia 12. do 36. miesiÄ…ca życia – niezależnie od dochodów Wniosek o Å›wiadczenie należy zÅ‚ożyć miÄ™dzy 9 a 13 miesiÄ…cem życia dziecka do ZUS platformÄ… PUE ZUS, wykorzystać portal Emp@tia czy też bankowość elektronicznÄ…. Ustawa zakÅ‚ada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjÄ™tych Rodzinnym KapitaÅ‚em OpiekuÅ„czym, np. pierwszych dzieci w rodzinie. Dofinansowanie bÄ™dzie wynosić 400 zÅ‚ miesiÄ™cznie na dziecko w żłobku, klubie dzieciÄ™cym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpoÅ›rednio instytucji (nie wiÄ™cej niż wysokość opÅ‚aty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie bÄ™dzie obowiÄ…zywaÅ‚o kryterium dochodowe. RozwiÄ…zanie bÄ™dzie obowiÄ…zywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysÅ‚ugiwać bÄ™dzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. 16. OBOWIÄ„ZEK PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWYCH PRZY UÅ»YCIU KOMPUTERA Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2023 r. Podatkowa KsiÄ™ga Przychodów i Rozchodów, KsiÄ™gi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczaÅ‚towców oraz ewidencja Å›rodków trwaÅ‚ych muszÄ… być prowadzone wyÅ‚Ä…cznie z wykorzystaniem programów komputerowych. Z powyższego obowiÄ…zku zwolnione sÄ… jedynie podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy o CIT, czyli głównie organy administracji rzÄ…dowej i samorzÄ…dowej. 17.OBOWIÄ„ZEK WYSYÅ�ANIA JPK DO URZĘDU SKARBOWEGO Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2023 r. Podatkowa KsiÄ™ga Przychodów i Rozchodów, KsiÄ™gi Handlowe, uproszczone ewidencje, ewidencja przychodów ryczaÅ‚towców oraz ewidencjÄ™ Å›rodków trwaÅ‚ych podatnicy bÄ™dÄ… wysyÅ‚ać do urzÄ™du skarbowego w postaci plików JPK. WysyÅ‚ka bÄ™dzie nastÄ™pować: - co miesiÄ…c lub co kwartaÅ‚, w terminie zapÅ‚aty podatku – jeÅ›li stanowiÄ… podstawÄ™ ustalania zaliczek na podatek, - po zakoÅ„czeniu roku podatkowego w terminie do dnia upÅ‚ywu terminu okreÅ›lonego dla zÅ‚ożenia zeznania rocznego. Minister Finansów może w drodze rozporzÄ…dzenia okreÅ›lić zakres dodatkowych informacji, o które należy uzupeÅ‚nić powyższe ewidencje i ksiÄ™gi oraz może zwolnić niektórych podatników PIT i PPE z obowiÄ…zku. 18. ZEROWY PIT DLA RODZIN 4+ I EMERYTÓW Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Przychody do kwoty 85528zÅ‚ rocznie osiÄ…gane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracÄ™, umowy zlecenia lub prowadzÄ…ce dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, posiadajÄ…ce co najmniej 4 dzieci lub w stosunku do nich wykonujÄ…ce wÅ‚adzÄ™ rodzicielskÄ… sÄ… zwolnione z podatku. W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków limit ten znacznie wzrasta. Również przychody do kwoty 85528zÅ‚ rocznie osiÄ…gane przez kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie zdecydujÄ… siÄ™ przejść na emeryturÄ™ i nie bÄ™dÄ… pobierać tego Å›wiadczenia, a wciąż pracujÄ… lub prowadzÄ… dziaÅ‚alność gospodarczÄ… i podlegajÄ… ubezpieczeniom spoÅ‚ecznym sÄ… zwolnione z podatku. 19. SZYBSZY ZWROT VAT – W TERMINIE 15-DNIOWYM Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Podatnicy VAT zyskajÄ… możliwość otrzymania szybszego zwrotu podatku VAT w terminie 15-dniowym. Korzystać z tej formy szybkiego zwrotu VAT bÄ™dÄ… mogli podatnicy, którzy opÅ‚acajÄ… faktury w formie bezgotówkowej oraz stosujÄ… kasÄ™ fiskalnÄ… online, a: - w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzajÄ…cych okres zÅ‚ożenia wniosku, sprzedaż na kasie fiskalnej online osiÄ…gnęła 80% wartoÅ›ci caÅ‚ej sprzedaży - w każdym z trzech kolejnych okresów, poprzedzajÄ…cych okres zÅ‚ożenia wniosku, otrzymywali pÅ‚atnoÅ›ci w formie bezgotówkowej w udziale nie mniejszym niż 80% Å‚Ä…cznej sprzedaży - w każdym z ostatnich 12 miesiÄ™cy, zewidencjonowali za poÅ›rednictwem kasy fiskalnej online sprzedaż nie mniejszÄ… niż 50.000,00 zÅ‚ - w okresie w którym wystÄ™pujÄ… o zwrot, kwota podatku do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokoÅ›ci podatku należnego wynikajÄ…cego ze sprzedaży zewidencjonowanej na kasie fiskalnej online oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym przeniesiona z poprzedniego okresu nie przekracza 3000 zÅ‚ - przez ostatnie 12 miesiÄ™cy byli czynnymi podatnikami VAT - przez ostatnie 12 miesiÄ™cy skÅ‚adali deklaracje za każdy okres rozliczeniowy - przez ostatnie 12 miesiÄ™cy prowadzili ewidencjÄ™ wyÅ‚Ä…cznie za pomocÄ… kas online - przez ostatnie 3 miesiÄ…ce posiadali rachunek, który znajduje siÄ™ na biaÅ‚ej liÅ›cie. PrzejÅ›ciowo w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Ustawa zakÅ‚ada czasowe obniżenie progu z 80% do 65% 20. ZMIANA WYSOKOÅšCI RYCZAÅ�TU ZA UÅ»YWANIE SÅ�UÅ»BOWEGO AUTA Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. UlegajÄ… zmianie stawki okreÅ›lajÄ…ce ryczaÅ‚towy przychód pracownika z tytuÅ‚u używania samochodu sÅ‚użbowego do celów prywatnych. Po zmianie wyniosÄ… one: 1) 250 zÅ‚ miesiÄ™cznie – dla samochodów: a) o mocy silnika do 60 kW, b) stanowiÄ…cych pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoÅ›ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napÄ™dzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy; 2) 400 zÅ‚ miesiÄ™cznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1. 21. WPROWADZENIE GRUP VAT Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Podmioty powiÄ…zane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie mogÄ… utworzyć GrupÄ™ VAT, zawierajÄ…c pisemnÄ… umowÄ™. PrzedsiÄ™biorstwo może być czÅ‚onkiem jednej grupy VAT. Grupa VAT nie może być czÅ‚onkiem innej Grupy VAT. Grupy VAT nie można rozszerzyć ani pomniejszyć. Grupa VAT może być utworzona na okreÅ›lony czas lub bezterminowo. UrzÄ™dem skarbowym wÅ‚aÅ›ciwym dla Grupy VAT jest urzÄ…d wÅ‚aÅ›ciwy dla przedstawiciela Grupy VAT. Grupa VAT skÅ‚ada wÅ‚asne deklaracje VAT. Podatek VAT rozlicza przedstawiciel grupy. Dostawy towarów i usÅ‚ug w obrÄ™bie Grupy VAT nie podlegajÄ… opodatkowaniu VAT. Dostawy dokonane przez czÅ‚onka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy sÄ… traktowane jak dostawa dokonana przez grupÄ™. Dostawy dokonane przez podmiot spoza grupy na rzecz podmiotu w grupie sÄ… traktowane jako dokonane na rzecz grupy. 22. KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA NA CZARNO W 2022 ROKU Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Pracodawcy, którzy dopuÅ›cili siÄ™ zatrudnienia na czarno bÄ™dÄ… ponosić negatywne konsekwencje podatkowe i skÅ‚adkowe, w przypadku gdy ich zatrudniony na czarno pracownik, zgÅ‚osi takÄ… sytuacjÄ™ odpowiednim organom. Konsekwencje podatkowe polegać bÄ™dÄ… na doliczeniu do przychodów dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej kwoty odpowiadajÄ…cej minimalnemu wynagrodzeniu krajowemu, za każdy miesiÄ…c zatrudnienia na czarno, niezależnie od tego czy pracodawca faktycznie wypÅ‚acaÅ‚ wynagrodzenie i w jakiej wysokoÅ›ci to wynagrodzenie byÅ‚o wypÅ‚acone. WypÅ‚acone wynagrodzenie, pracownikom zatrudnionym na czarno, ale także w przypadku wypÅ‚aty „pod stoÅ‚emâ€�, nie bÄ™dzie mogÅ‚o stanowić kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencje w zakresie skÅ‚adek ZUS również w caÅ‚oÅ›ci pokrywać bÄ™dzie pracodawca. Pracownik nie poniesie negatywnych konsekwencji zatrudnienia na czarno, caÅ‚a odpowiedzialność w tym zakresie spada na pracodawcÄ™. Zatrudnieni na czarno pracownicy bÄ™dÄ… mogli zgÅ‚aszać ten fakt, a pracodawcy bÄ™dÄ… ponosić konsekwencje jak wyżej, nawet gdy zgÅ‚aszana sytuacja miaÅ‚a miejsce przed wejÅ›ciem w życie przepisów, tj.przed 01.01.2022 r. 23. BRAK KOSZTÓW Z TYTUÅ�U AMORTYZACJI PODNAJMOWANYCH BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH A TAKÅ»E NAJEM PRYWATNY WYÅ�Ä„CZNIE NA RYCZAÅ�CIE Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Przepisy przejÅ›ciowe mówiÄ…, że podatnicy osiÄ…gajÄ…cy przychody z tytuÅ‚u najmu przed 1 stycznia 2022 mogÄ… w kolejnych latach stosować zasady opodatkowania obowiÄ…zujÄ…ce na dzieÅ„ 31 grudnia 2021. Jednak z koÅ„cem roku 2022 zniknie możliwość zaliczenia w koszty amortyzacji budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., jeżeli sÄ… podnajmowane. Przychody osiÄ…gane z wynajmu, dzierżawy lub poddzierżawy skÅ‚adników majÄ…tkowych niezwiÄ…zanych zdziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… (czyli tzw. najem prywatny) bÄ™dÄ… musiaÅ‚y być opodatkowane zryczaÅ‚towanym podatkiem. Dotychczas ustawa o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym dopuszczaÅ‚a dowolność wyboru tej formy opodatkowania. 24. UKRYTA DYWIDENDA – ZMIANY W 2022 ROKU Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2023 r. Koszty poniesione przez podatnika bÄ™dÄ…cego spółkÄ…, jeÅ›li stanowiÄ… ukrytÄ… dywidendÄ™ i sÄ… poniesione na rzecz podmiotu powiÄ…zanego, nie stanowiÄ… kosztu podatkowego. Wydatek nazywamy ukrytÄ… dywidendÄ…, jeżeli: 1. jego wysokość lub termin poniesienia wydatku jest uzależniony od osiÄ…gniÄ™cia zysku lub wysokoÅ›ci tego zysku, 2. racjonalnie dziaÅ‚ajÄ…cy podatnik nie poniósÅ‚by takich kosztów lub mógÅ‚by ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego Å›wiadczenia przez podmiot niepowiÄ…zany, przy czym należy pamiÄ™tać o stosowaniu przepisów o dokumentacji cen transferowych, 3. koszty te obejmujÄ… wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiÅ‚y wÅ‚asność lub współwÅ‚asność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiÄ…zanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika. JednoczeÅ›nie ustawa stanowi, że punktów 2 i 3 nie stosuje siÄ™, jeÅ›li suma kosztów stanowiÄ…cych ukrytÄ… dywidendÄ™ jest niższa niż kwota zysku brutto uzyskanego w danym roku obrotowym. 25. ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Podatnik, który przeniósÅ‚ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej po 3 latach, posiada obywatelstwo Polskie bÄ…dź KartÄ™ Polaka i uzyskuje w Polsce dochody do kwoty 85528 zÅ‚ z tytuÅ‚u dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, umowy o pracÄ™ czy umowy zlecenie, ma prawo korzystać przez 4 lata z tzw. „ulgi na powrót z emigracjiâ€�. Ulga bÄ™dzie dziaÅ‚ać w ten sposób, że w pierwszym roku stosowania podatnik obniży podatek o 50% i w każdym kolejnym roku, przez maksymalnie 4 lata, o poÅ‚owÄ™ z roku poprzedniego. 26. ABOLICJA DLA UJAWNIAJÄ„CYCH DOCHODY Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Z programu repatriacji kapitaÅ‚u skorzystać bÄ™dzie mógÅ‚ ten podatnik, który zÅ‚oży wniosek od lipca do grudnia 2022 roku. Wniosek jest jednorazowy i skÅ‚adać go należy do naczelnika urzÄ™du skarbowego wÅ‚aÅ›ciwego ze wzglÄ™du na siedzibÄ™. Podatnik, który nie ujawniÅ‚ dotychczas źródÅ‚a dochodu bÄ™dzie mógÅ‚ zapÅ‚acić zryczaÅ‚towany podatek od zdeklarowanego we wniosku dochodu w wysokoÅ›ci 8%. ZÅ‚ożenie wniosku bÄ™dzie można poprzedzić uzyskaniem opinii od specjalnie powoÅ‚anej do tego Rady do Spraw Repatriacji KapitaÅ‚u, w zakresie skutków podatkowych w przypadku powziÄ™cia decyzji o zÅ‚ożeniu wniosku abolicyjnego. Ulgi nie można zastosować do dochodów, które powstaÅ‚y w wyniku przestÄ™pstw oraz przestÄ™pstwa skarbowego, a także w przypadku kiedy wobec podatnika prowadzone jest postÄ™powanie podatkowe, kontrola skarbowa lub celno-skarbowa, a których przedmiotem sÄ… dochody co do których podatnik chciaÅ‚by wykorzystać ulgÄ™. ZÅ‚ożenie wniosku podlega opÅ‚acie w wysokoÅ›ci 1% dochodu w nim wskazanego, przy czym kwota ta nie może być niższa niż 1.000 zÅ‚ i wyższa niż 30.000 zÅ‚. DodatkowÄ… zachÄ™tÄ… do skorzystania z ulgi abolicyjnej jest możliwość skorzystania z ryczaÅ‚towego odliczenia od podatku w wysokoÅ›ci 30%, pod warunkiem zainwestowania w ciÄ…gu roku od zÅ‚ożenia wniosku o ulgÄ™, co najmniej równowartoÅ›ci zadeklarowanego dochodu w Å›rodki trwaÅ‚e, udziaÅ‚y lub akcje generujÄ…ce dochody podlegajÄ…ce opodatkowaniu w Polsce. Abolicja nie dotyczy niezapÅ‚aconego podatku od towarów i usÅ‚ug. 27. ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW Data wej Å›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Z ulgi skorzystać bÄ™dÄ… mogli tylko Ci podatnicy, którzy prowadzÄ… dziaÅ‚alność badawczo-rozwojowÄ… i do jej wykonania zatrudniajÄ… pracowników. Ulga przysÅ‚uguje na tych pracowników, którzy zatrudnieni sÄ… w oparciu o UmowÄ™ o PracÄ™, umowÄ™-zlecenie oraz umowÄ™ o dzieÅ‚o, a których czas wykonywania pracy w zakresie badawczorozwojowym, wynosi co najmniej 50% w stosunku do czasu przepracowanego ogółem w danym miesiÄ…cu. W ramach tej ulgi przedsiÄ™biorcy którzy ponieÅ›li stratÄ™ lub osiÄ…gnÄ™li dochód niższy od kwoty przysÅ‚ugujÄ…cego w roku podatkowym odliczenia z tytuÅ‚u ulgi na dziaÅ‚alność badawczo-rozwojowÄ…, bÄ™dÄ… mogli pomniejszyć kwotÄ™ zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczaÅ‚towanego podatku dochodowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiÄ…zujÄ…cej tego podatnika w danym roku podatkowym. 28. ULGA W B + R I i P / I T BOX Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. ZwiÄ™kszenie limitów odliczenia kosztów kwalifikowanych: 200% (centrum badawczo-rozwojowe MÅšP), 200% i 100% dla patentów (centra badawczo rozwojowe nie bÄ™dÄ…ce MÅšP), 100% i 200% dla wynagrodzeÅ„ i narzutów (pozostali) (art. 26e ust. 7). NadwyżkÄ™ kosztów kwalifikowanych przedsiÄ™biorca bÄ™dzie mógÅ‚ rozliczyć w ciÄ…gu kolejnych 6 lat podatkowych uwzglÄ™dniajÄ…c wprowadzone przez NÅ� kwoty pomniejszeÅ„ podatku PIT-4. PrzedsiÄ™biorca nie bÄ™dzie mógÅ‚ skorzystać z odliczenia jeÅ›li zdecyduje siÄ™ na zwrot w wysokoÅ›ci: wartość nieodliczonych kosztów kwalifikowanych x najniższa stawka podatkowa, jakiej podlega przedsiÄ™biorca. PrzedsiÄ™biorca, jeÅ›li poniesie stratÄ™ lub jego dochód bÄ™dzie mniejszy od Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci kosztów kwalifikowanych, bÄ™dzie mógÅ‚ pomniejszyć wpÅ‚aty zaliczki na podatek PIT-4 o wskazanÄ… wyżej wartość. Warunek: osoby zatrudnione, od których bÄ™dzie odprowadzony PIT-4, muszÄ… poÅ›wiÄ™cić dziaÅ‚alnoÅ›ci B+R przynajmniej 50% czasu pracy. Uprawnienie do pomniejszenia zaliczki bÄ™dzie przysÅ‚ugiwaÅ‚o od miesiÄ…ca nastÄ™pnego po zÅ‚ożeniu zeznania do koÅ„ca roku podatkowego. Podatnik bÄ™dzie mógÅ‚ rozliczyć koszty kwalifikowane również od dochodu z kwalifikowanego prawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej (IP BOX). 29. ULGA NA ZAKUP TERMINALA PÅ�ATNICZEGO Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. PrzedsiÄ™biorcy bÄ™dzie przysÅ‚ugiwać ulga na zakup terminala pÅ‚atniczego w wysokoÅ›ci: • 2 500 zÅ‚ dla przedsiÄ™biorcy, który nie ma obowiÄ…zku posiadania kasy fiskalnej • 1 000 zÅ‚ dla pozostaÅ‚ych MaÅ‚y podatnik bÄ™dzie mógÅ‚ przez 7 miesiÄ™cy lub 2 kwartaÅ‚y odliczać 200% wydatków zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… terminala nie wiÄ™cej niż 2 000 zÅ‚ rocznie jeÅ›li speÅ‚ni warunki ustalone w ustawie VAT: przedsiÄ™biorca ma obowiÄ…zek w każdym miejscu wykonywania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej umożliwić pÅ‚atność kartÄ…, w ciÄ…gu 3 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych miesiÄ…c ubiegania siÄ™ o zwrot VAT z tytuÅ‚u wydatków na terminal pÅ‚atniczy udziaÅ‚ sprzedaży zarejestrowanej na kasie do caÅ‚oÅ›ci sprzedaży wynosi min 80%, otrzymane pÅ‚atnoÅ›ci bezgotówkowe ewidencjonowane na kasie do ogółu pÅ‚atnoÅ›ci tych sprzedaży wynosi min. 80%, sprzedaż zewidencjonowana na elektronicznej kasie fiskalnej w ciÄ…gu 12 miesiÄ™cy poprzedzajÄ…cych miesiÄ…c wystÄ…pienia o zwrot wynosi min. 50 000 zÅ‚ oraz podatnik byÅ‚ przez ten okres zarejestrowany do VAT i skÅ‚adaÅ‚ deklaracje, za okres rozliczeniowy: kwota zwrotu nie przekracza dwukrotnoÅ›ci kwoty podatku wynikajÄ…cej z kasy fiskalnej, podatek naliczony z przeniesienia nie przekracza 3 000 zÅ‚. 30. ULGA NA ROBOTYZACJĘ Data wejÅ›cia przepisu w życie: 01.01.2022 r. Podatnik, który prowadzi dziaÅ‚alność gospodarczÄ… ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów od wydatków poniesionych na robotyzacjÄ™. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym, w którym podatnik z ulgi korzysta. Za wydatki poniesione na robotyzacjÄ™ uznaje siÄ™ koszt nabycia nowych: Robotów przemysÅ‚owych Maszyn i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych do robotów przemysÅ‚owych funkcjonalnie z nimi zwiÄ…zanych Maszyn, urzÄ…dzeÅ„ lub systemów sÅ‚użących do zdalnego zarzÄ…dzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysÅ‚owych, w szczególnoÅ›ci czujników i kamer UrzÄ…dzeÅ„ do interakcji pomiÄ™dzy czÅ‚owiekiem a maszynÄ… do robotów przemysÅ‚owych                                                                                                                              Za wydatki poniesione na robotyzacjÄ™ uważa siÄ™ również koszty nabycia: WartoÅ›ci niematerialnych i prawnych niezbÄ™dnych do poprawnego uruchomienia i przyjÄ™cia do używania robotów przemysÅ‚owych oraz innych Å›rodków trwaÅ‚ych wymienionych, wyżej wymienionych UsÅ‚ug szkoleniowych dotyczÄ…cych robotów przemysÅ‚owych oraz innych Å›rodków trwaÅ‚ych lub wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych, wyżej wymienionych UsÅ‚ug leasingowych dotyczÄ…cych wyżej wymienionych przedmiotów, jeżeli po okresie leasingu finansujÄ…cy przenosi na korzystajÄ…cego wÅ‚asność tych Å›rodków trwaÅ‚ych Omawiana ulga na robotyzacjÄ™ ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzacjÄ™ w latach 2022–2026. W przypadku zbycia przedmiotu stanowiÄ…cego podstawÄ™ do skorzystania z ulgi na robotyzacjÄ™ przed upÅ‚ywem okresu amortyzacji, a w przypadku leasingu przed upÅ‚ywem podstawowego okresu leasingu, podatnik ma obowiÄ…zek odpowiednio zwiÄ™kszenia podstawy opodatkowania o kwotÄ™ uprzednio dokonanych odliczeÅ„.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio