logoCreated with Sketch.
Hero image

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

2021.04.10

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorco, sprawdź jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Od rodzaju wybranej formy opodatkowania zależy jak wysoki zapłacisz podatek.

Obowiązujące formy opodatkowania:

 

 1. Ryczałt ewidencjonowany
 2. Karta podatkowa
 3. Podatek liniowy - stawka 19%
 4. Zasady ogólne - opodatkowanie według skali podatkowej 17%, 32%

 

Trzeba wiedzieć, że nie każda działalność może być dobrowolnie opodatkowana. Jeżeli chodzi o ryczałt, czy kartę podatkową, to ustawodawca wprowadził ograniczenia, które najczęściej dotyczą rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Przed wyborem formy opodatkowania warto przeanalizować możliwości z jakich można skorzystać. Potrzebne do tego będą kody PKD zakresu Państwa działalności gospodarczej.

 

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to forma podatku zarezerwowana dla wybranej grupy przedsiębiorców, których pula powiększyła się w 2021r o wolne zawody. Podstawą opodatkowania w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących ustawowo odliczeń(straty podatkowe z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne, część składki zdrowotnej, wpłaty na IKZE, wydatki na rehabilitację, Internet do limitu 760 zł za rok, darowizny na cele wyszczególnione w art. 26 ustawy o PIT, wydatki związane z termomodernizacją). Jest to forma korzystna dla tych przedsiębiorców, których koszty ponoszone w związku z działalnością są niewielkie lub znikome, gdyż nie można ich odliczyć od osiąganych przychodów.

Do końca 2020 roku obowiązywało siedem stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Natomiast od początku 2021 roku mamy osiem stawek ryczałtu - 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2021 mogą korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł (tj. ustawowego limitu 2 mln euro dla osób kontynuujących działalność)

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

- osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,

- przedsiębiorstwo w spadku,

- spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

- spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,

- spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

Podatnicy wykonujący wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli wykonują je osobiście, czyli bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób trzecich, a osiągnięte przez nich w ubiegłym roku przychody nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

 

 1. Karta podatkowa – jest najwygodniejszą formą opodatkowania. Nie musimy prowadzić dokumentacji dla celów podatkowych. Stawka podatku ustalona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jest co miesiąc w takiej samej wysokości. Oznacza to, że bez względu jakie mamy koszty – wysokie czy niskie, podatek płacimy taki sam. Nawet wtedy gdy nie będzie w danym miesiącu dochodów. Karta podatkowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a głównie są to rzemieślnicy.
  Aby rozliczać się na podstawie karty podatkowej, trzeba zachować limity stanu zatrudnienia, które określone są w ustawie. Jednocześnie nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, prowadzić innej działalności gospodarczej, a także współmałżonek nie może prowadzić działalności o tym samym zakresie.
  Jedynie podatnicy rozliczający się w tej formie opodatkowania, zobowiązani są do przekazywania fiskusowi informacji niezbędnych do wymiaru podatku oraz prowadzenia w sposób rzetelny dokumentacji.

Osoby korzystające z karty podatkowej zobowiązani są do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz muszą przechowywać kopie dokumentów.

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. Nie opłaca się jej na mikrorachunek podatnika.

Obwieszczeniem z 5 listopada 2020 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. - poz. 1083 https://www.dziennikustaw.gov.pl/M2020000108301.pdf ) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił obowiązujące w 2021 r.:

- stawki karty podatkowej,
- kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (70 055 zł w 2021 roku).

 

 

 1. Podatek liniowy – w tym przypadku stawka podatku wynosi 19% bez względu na dochód. Podatek płacimy od dochodu tj. po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu. Wybór podatku liniowego, wiąże się z rezygnacją z ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym przedsiębiorcom na zasadach ogólnych. Ten podatek wyklucza również wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Jest to jednak idealne rozwiązanie dla osób, których dochód roczny jest wyższy niż 85.528 PLN, ponieważ nie będą zobowiązane naliczyć 32% od dochodu powyżej tej kwoty - stale będą opodatkowane 19% podatkiem. Podatnicy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, a także osoby fizyczne będące wspólnikami spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów podatkiem liniowym. Jeśli podatnik prowadzi działalność indywidualnie i w formie spółki lub spółek niebędących osobami prawnymi, wybór podatku liniowego będzie dotyczył wszystkich form tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pdof.

Możliwości opodatkowania podatkiem liniowym ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy:

uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Głównym wyznacznikiem opłacalności podatku liniowego jest, oprócz kalkulacji związanych z brakiem możliwości skorzystania z omówionych preferencji i ulg podatkowych, wysokość osiągniętego dochodu. Z obliczeń wynika, iż podatek liniowy jest opłacalny po uzyskaniu dochodu 100 tys. zł.

Stosowanie tej formy opodatkowania wyłącza prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub w charakterze samotnego rodzica dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Podatek liniowy opłaca się przy założeniu, że przedsiębiorca w skali podatkowej nie miałby prawa do ulg i preferencji podatkowych. Na rozliczeniu metodą liniową korzystają głównie osoby niezamężne i bezdzietne. Możliwość wspólnego opodatkowania zarobków z małżonkiem sprawia, że skala podatkowa może być bardziej optymalna niż podatek liniowy. Dla przedsiębiorcy, którego dochody znacznie przekraczają pierwszy próg podatkowy, nie zawsze korzystne jest przejście na stawkę liniową.

 1. Zasady ogólne – jest to najbardziej popularna forma opodatkowania. Podatek obliczany jest jako procent od dochodu, pomniejszony o koszty. Obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która ma dwie stawki, w wysokości 17% i 32%. Podatek według stawki w wysokości 17% zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł. Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.
  Zasady ogólne to stosunkowo niska stawka podatku oraz możliwość rozliczania wydatków w kosztach. Otrzymujemy również możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem, dodatkowo możemy korzystać ze wszystkich dostępnych ulg podatkowych.

W ramach zasad ogólnych opodatkowanie według skali podatkowej może wybrać każdy – aby skorzystać z tego sposobu, przedsiębiorca nie musi spełniać żadnych specjalnych warunków.

Opodatkowując działalność według skali podatkowej przedsiębiorca opłaca progresywny podatek dochodowy od uzyskanego dochodu (przychód minus koszty podatkowe). Zatem, im wyższy uzyskuje dochód, tym wyższy uiszcza podatek.

Obowiązującą skala podatkowa i kwoty zmniejszające podatek to:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

 

8.000 zł

1.360 zł

8.000 zł

13.000 zł

1.360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) :5.000 zł]

13.000 zł

85.528 zł

525,12 zł

85.528 zł

127.000 zł

525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
:41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Gdy zdecydujesz się zmienić formę opodatkowania, wybór nowej formy powinieneś zgłosić

W terminie do:

 • 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego
 • do 20 stycznia przejściu z karty podatkowej na korzyść podatku liniowego

Dokonany wybór opodatkowania dotyczy również lat następnych.

W tych samych terminach przedsiębiorca może zawiadomić, w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnację z podatku linowego. Przedsiębiorca ma prawo również złożyć w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie to oraz zawiadomienie podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

kancelariadenaro.com

© - Wszelkie prawa zastrzeżone


Polityka prywatności


projekt:

mazak.studio